+91 74054-80590 |   contactus@anavilworld.com

Our Villages

Home > About > Our Villages

Anavil VillagesA

 • Ashama
 • Achhari
 • Abrama - Valsad
 • Abrama - Khara
 • Abrama - Kamrej
 • Attar
 • Aund
 • Aamdhara
 • Abhava
 • Althan
 • Ancheli
 • Ambada
 • Aat
 • Amalsad
 • Ambhety
 • Ashtagam
 • Antroli
 • Aantliya
 • Ajrai
 • Ansad
 • Ariaana
 • Aubhala
 • Aamchak
 • Amroli
 • Aundach
 • Amanpor
 • Aamri

B

 • Brahman Karvad
 • Bhagad
 • Bhagod
 • Bhagda - Wada
 • Bhagda - Hanuman
 • Bhadeli
 • Bhatar
 • Bili
 • Bhandut
 • Bharthana
 • Bhaldinod
 • Bhatia
 • Bonandh
 • Buhari
 • Bamanwada

C

 • Chanod
 • Chhiri
 • Chanvai
 • Chharwada
 • Chikhli
 • Chandravasan
 • Chalthan
 • Chhapar Bhatha
 • Chhapara
 • Chhinam
 • Chovisi

D

 • Daswada
 • Dungri - Pardi
 • Dungri - Valsad
 • Dadra
 • Dived
 • Dhamduchi
 • Degam
 • Dandi
 • Dambhar
 • Dhoranpardi
 • Desad
 • Devdha
 • Desura

E

 • Endhal
 • Ethan
 • Eru
 • Erthan

F

No Record Found

G

 • Gundlao
 • Gorwada
 • Ghadoi
 • Gorgham
 • Gandeva
 • Gankada (Kamrej)
 • Ganghor
 • Gadat
 • Gandevi
 • Goja
 • Gothan
 • Gangadiya

H

 • Haria
 • Halar
 • Hanuman Bhagda
 • Hansapor
 • Haripura
 • Haldharu

I

 • Itlva
 • Ichchhapore

J

 • Jalalpore
 • Jorva

K

 • Kani
 • Kotha
 • Kansad
 • Kadeli
 • Kamrej
 • Khalda
 • Khadki
 • Kachigam
 • Kudi
 • Kalwada
 • Kosamba
 • Kim
 • Khaparia
 • Kharoli
 • Katargam
 • Konvaturia
 • Kasbapar
 • Karakachha
 • Karam
 • Kadodra
 • Karod
 • Khakhwada
 • Kharvasa
 • Khambhasala
 • Kharsad
 • Kalthan
 • Kaliawadi
 • Kachholi
 • Kolva
 • Khambhla
 • Kosmada
 • Kathodara
 • Khergam

L

 • Lilapore
 • Luswada
 • Ladwi
 • Lingad

M

 • Morai
 • Magod
 • Mograwadi
 • Mora Bhagda
 • Majigam
 • Malwada
 • Maliyadhara
 • Mandir
 • Moldhara
 • Manekpor
 • Mahuva
 • Mahuwar
 • Maroli
 • Mola

N

 • Namdha
 • Nevri
 • Nikhla
 • Niyol
 • Nadod
 • Navsari

O

 • Orwad
 • Olpad

P

 • Paria
 • Pandor
 • Palsana
 • Pardi
 • Parnera Pardi
 • Pilutha
 • Parthan
 • Padgha
 • Pipalgabhan
 • Pipaldhara
 • Pinjarat
 • Pali
 • Panar
 • Parab
 • Pinsad
 • Parujan
 • Ponsara
 • Pera
 • Puni

Q

No Record Found

R

 • Rohina
 • Rata
 • Rajabpur
 • Rankuva
 • Rethvania
 • Rander
 • Ranat

S

 • Salvav
 • Sonvada
 • Sarodhi
 • Sodhalvada
 • Segvi
 • Saran
 • Sarodhi
 • Sari Bujarang
 • Sachin
 • Sonvadi
 • Sanki
 • Simargam
 • Surat
 • Sukhla Bhagda
 • Samroli
 • Sania hemad
 • Sari Khurad
 • Salej
 • Sultanpore
 • Supa
 • Sarav
 • Sisodara
 • Sedav
 • Sayam
 • Sithan
 • Sandhier
 • Sandalpore

T

 • Tarmalia
 • Tighara
 • Talangpur
 • Torangam
 • Tadodara
 • Tantithaiya
 • Takarma
 • Talavchora
 • Tejlav
 • Timbarva
 • Talodh
 • Tundi
 • Ten
 • Tarbhon
 • Taliara

U

 • Umarsadi
 • Untadi
 • Undivav
 • Udhana
 • Ugat
 • Umbher
 • Umra

V

 • Vasan
 • Vatar
 • Vapi
 • Valvada
 • Valsad Pardi
 • Valthan
 • Valoti
 • Vadadla
 • Veluk
 • Vedachha
 • Vav
 • Valsad
 • Vaghaldhara
 • Vijalpore
 • Vegam
 • Velanja
 • Variav
 • Vareli
 • Valod
 • Vaktana
 • Vyara
 • Vesma
 • Vadoli

W

No Record Found

X

No Record Found

Y

No Record Found

Z

No Record Found


This feature is only available for authorized anavil user. Login or register.Wait for approval from admin side.


We apologies your second phase registration is not approved.
For any clarification email to contactus@anavilworld.com